ThaiGroupInternationalLogo
Contact Center: 02-459-2020
อีเมล์: thaigroup@hotmail.co.th
ThaiGroupInternationaImage
หลักการบริหาร
1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วนบุคคล เพื่อความมั่นคงของธุรกิจ
2. เสริมสร้างธุรกิจและยกระดับวิชาชีพรักษารักษาความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐาน
3. ส่งเสริมการจ้างงานและค่าจ้างถูกต้องเป็นธรรม
4. ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม