ThaiGroupInternationalLogo
Contact Center: 02-459-2020
อีเมล์: thaigroup@hotmail.co.th
รูปแบบการบริหาร
บริษัทได้จัดรูปแบบการบริหารองค์กรเพือรับผิดชอบในด้านงานหน้าที่มีฝ่านต่างๆและหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
ฝ่ายบุคคล
- มีหน้าที่รับสมัคร, คัดเลือกบุคลากร
- จัดทำทะเบียนประวัติ, ทะเบียนประกันสังคม, ตรวจสอบติดตามประวัติการทำงาน
- จัดผลฝึกอบรมหน้าที่รับผิดชอบระเบียบวินัยรายได้และสวัสดิการ
- พิจารณาและดำเนินการว่าด้วยเรื่องระเบียบวินัยประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมด้านสวัสดิการขแงพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการ
- มีหน้าที่จัดวางกำลังพลกำลังพลสำรอง ควบคุมการทำงาน ของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพ
- จัดกำลังพลเข้าปฏิบัติงาน, ล่าสุด
- ควบคุมดูแลตรวจสอบติดตามการทํางานของพนักงาน
- กํากับดูแลและลงโทษเรื่องละเมิดวินัยพนักงาน
- รายงานสั่งการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทํางานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
- รับแจ้งและแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน
ฝ่ายประสานงานทั่วไป
- ดูแลประสานงานกับลูกค้ารับทราบปัญหาเพื่อนําปัญหาต่างๆมาแก้ไข
- ประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายต่างรายงานต่อบริษัทฯ
- เสริมสร้างพัฒนาการบริหารงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษของบริษัทฯ
- หน้าที่อื่นๆที่ทางบริษัทฯมอบหมาย
ฝ่ายธุรการ
- จัดระเบียบต่างๆภายในสํานักงาน
- จัดพิมพ์หนังสือและเอกสารต่างๆ
- จัดการดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ในการทํางาน
ฝ่ายจัดซื้อและอุปกรณ์รปภ.
- ตรวจสอบราคาและจัดซื้ออุปกรณ์ของบริษัท
- ตรวจสอบราคาและจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับพนักงานรักษาความปลอดภัย
- จัดการเรื่องอุปกรณ์รปภ. โดยการจัดเก็บและจ่ายอุปกรณ์
ฝ่ายจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร
- จัดการฝึกอบรมพนักงาน ใหม่– เก่า
- จัดการฝึกอบรมพนักงาน รปภ. ตามหน่วยงานต่างๆ ตามแผนงานที่กําหนด
- พบปะลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหาและแลกเปลี่ยนปัญหาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
- ประเมิณผลการทำงานของพนังานแต่ละหน่วยงาน