ThaiGroupInternationalLogo
Contact Center: 02-459-2020
อีเมล์: thaigroup@hotmail.co.th
การคัดเลือกบุคลากร
การคัดสรรค์พนักงาน
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไท กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีหลักเกณฑ์การคัดสรรบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีเหมาะสมกับลักษณะงาน แต่ละประเภท ดังต่อไปนี้
- อายุระหว่าง 18 - 55 ปี
- จบการศึกษาภาคบังคับตามปีการศึกษาภาคบังคับของบุคคลนั้นๆ
- สุขภาพร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพดีิ
- ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีอาญา
- ผ่านการตรวจสอบประวัติอาญากร จาก กองทะเบียนประวัติอาญากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนด