ThaiGroupInternationalLogo
Contact Center: 02-459-2020
อีเมล์: thaigroup@hotmail.co.th
คณะผู้บริหาร
ThaiGroupInternationalImage
นาย วัชรพล บุษมงคล
กรรมการผู้จัดการ
ThaiGroupInternationalImage
นาง นวลจนัทร์ บุษมงคล
รองกรรมการผู้จัดการ
ThaiGroupInternationalImage
นาง อนงนาฏ ภูมิภักดี
รองกรรมการผู้จัดการ
ThaiGroupInternationalImage
นาย ชัยณรงค์ รอดสำเริง
ผู้จัดการทั่วไป
ThaiGroupInternationalImage
นาย เรวัต มีกรณ์
ผู้จัดการทั่วไป
ThaiGroupInternationalImage
นาย จีระวัฒน์ วอไธสง
ผู้จัดการฝึกอบรม และ ประสานงาน
ThaiGroupInternationalImage
นาย บุญธรรม โพธิ์คำ
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ บัญชี
ThaiGroupInternationalImage
นาย วีรชัย มากประเสริฐ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ThaiGroupInternationalImage
นาย วิกรม อิศรเสนา ณ อยุธยา
ผู้จัดการฝ่ายประงานงาน/ลูกค้าสัมพันธ์
ThaiGroupInternationalImage
นาย มงคล มังคละสวัสดิ์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ThaiGroupInternationalImage
นางสาว ดวงพร โพธิพล
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ThaiGroupInternationalImage
นางสาวณัฐสิมา นิลอาชา
หัวหน้าแผนกธุรการ
ThaiGroupInternationalImage
นางสาว ช่อผกา รักชื่น
ผู้จัดการแผนกธุรการ/บัญชี
ThaiGroupInternationalImage
นายรชานนท์ เรืองฉาย
ประสานงานฝ่ายปฏิบัติการ
ThaiGroupInternationalImage
นายนิพนธ์ ภู่เขียว
หัวหน้าปฏิบัติการเขต 1
ThaiGroupInternationalImage
นายโพธิ์ทอง สุนทรศิริ
หัวหน้าปฏิบัติการเขต 3
ThaiGroupInternationalImage
ThaiGroupInternationalImage
นายคมสันต์ ประโรม
หัวหน้าปฏิบัติการเขต 4
ThaiGroupInternationalImage
นายธีระชัย สุนทรวาทิน
หัวหน้าปฏิบัติการเขต 5
ThaiGroupInternationalImage
นายบุรุษ ชาวป่า
หัวหน้าปฏิบัติการเขต 6